S??¶zde k??±zlar  (1967)
S??¶zde k??±zlar (1967) ener en Filmleri, Dier Yeilam Filmleri
Peyami Safa'n??±n ayn??± adl??± eserinden uyarlanan bu filmde ba????±na t??rl?? belalar gelen gen??§ k??±z (filiz ak??±n) morfinman olur, tecav??ze u??rar ve hastane k??¶??elerine d????er.K??¶t?? yola s??r??klenmek isteyen gen??§ k??±zlar ve bir gencin m??cadele ??¶yk??s??.
Dolap Beygiri (1982)
Dolap Beygiri (1982) ener en Filmleri, lyas Salman Filmleri
Y??ksek okulu bitirdikten sonra, d??r??stl?????? ve r????vete kar????± duru??u y??z??nden memur olarak ??§al??±??t??±????± i??ten at??±lan Ali'yi bekleyen trajikomik olaylar. Bug??n gelinen noktada y??kselen de??erleri y??±llar ??¶nce resmeden bir At??±f Y??±lmaz klasi??i... Ali, atama emri ??§??±k??±nca b??y??k ??ehirde memuriyete ba??lar. Vazifesini kutsal bir g??¶rev bilinciyle yerine getirmeye, vatanda??a lay??±k olmaya gayret ettik??§e d??zenden memnun olanlar??± rahats??±z eder. Yan??±na yerle??ti??i eni??tesinin d??zenin yozla??mas??±ndan nasibini ??§ok fazla alm??±?? f??±rsat??§??± ki??ili??i Ali’nin i??ini olduk??§a zorla??t??±racakt??±r.
Yasemin (1988)
Yasemin (1988) ener en Filmleri
Almanya'da ya??ayan, geleneklerine ba??l??±, Alman toplumuna adapte olamam??±?? bir aile ve bu ailenin k??±z??± Yasemin... Yasemin b??y??d?????? yer olan Almanya'da g??¶rd?????? daha modern ve ??¶zg??rl??k??§?? ya??am bi??§imleri ile T??rk geleneklerini ya??atan ailesi aras??±nda kalm??±??, kendini bulmaya ??§al??±??an bir gen??§ k??±z, ya??ad??±????± ??eylerde yeni yeti??en neslin farkl??± bir k??lt??r i??§inde ??¶zbenli??ini korumak isterken ya??ad??±????± bocalamay??± anlat??±yor ve bu bocalama Almanya'da ya??amak zorunda olan her gencin ba????±na geliyor, bazen ailelerin gereksiz sert tutumlar??±da bu gen??§leri ??§??±kmaza s??r??kl??yor.
??alvar Davas??± (1983)
??alvar Davas??± (1983) ener en Filmleri
K??¶y??n erkeklerinin ma??§o davran??±??lar??±ndan bunalarak ??¶rg??tlenen ve erkeklerin zorbal??±????±na ba??kald??±ran kad??±nlar??±n ??¶yk??s??.
Namuslu (1985)
Namuslu (1985) ener en Filmleri
Ali R??±za Bey, kendi halinde d??r??st ve namuslu bir mutemettir. Bu nedenle ??§evresinde hor g??¶r??lmektedir. Birg??n, i??yerine ait y??kl?? miktarda bir paray??± ??§ald??±r??±r. Ancak, ne yaparsa yaps??±n, paray??± ??§ald??±rd??±????±na kimseyi inand??±ramaz. Paray??± Ali R??±za Bey'in ??§ald??±????±na inanan herkes, onun etraf??±nda pervane olmaya ba??lar.
Kabaday??± (2007)
Kabaday??± (2007) ener en Filmleri
??Me??hur Kabaday??±lardan Ali Osman (??ener ??en) eski g??nlerine veda etmi??tir. Beklenmedik bir anda y??±llard??±r g??¶rmedi??i ve a????±k oldu??u kad??±n??±n izini bulur ve bir o??lu oldu??u haberiyle sars??±l??±r. O??lu Murat (??°smail Hac??±o??lu) sevgilisi Karaca (Asl??± Tando??an) ile bir barda ??§al??±??maktad??±rlar. Karaca??ya y??±llard??±r a????±k olan mafya ??yesi Devran ise(Kenan ??°mirzal??±o??lu) k??±z??± geri alabilmek i??§in her??eyi g??¶ze alm??±??t??±r. Ali Osman????±n art??±k tek amac??± o??lu Murat ve sevgilisi Karaca??y??± can??± pahas??±na korumakt??±r. Devran i??§in hayattaki tek ama??§ Karaca??d??±r ve yoluna ??§??±kan her??eyi ve herkesi yok etmeye haz??±rd??±r.
E??kiya (1996)
E??kiya (1996) ener en Filmleri
35 y??±l ??¶nce Cudi da??lar??±nda bir grup e??k??±ya jandarma taraf??±ndan yakalan??±r. 35 y??±l i??§inde e??k??±yalar??±n hepsi ya hastal??±ktan ya da b??¶lgedeki hesapla??malardan ??¶t??r?? can vermi??tir. Biri d??±????±nda; Baran...Baran 35 y??±l sonra hapisten ??§??±k??±nca ilk i??i k??¶y??ne d??¶nmek olur. Ama do??du??u topraklar ??imdi baraj sular??± alt??±ndad??±r. Ge??§mi??in izlerini s??rmeye ba??layan E??k??±ya, y??±llard??±r bilmedi??i bir ger??§e??i ??¶??renir. Hapse d????mesine en yak??±n arkada????±n??±n ihaneti neden olmu??tur. Bu arkada?? E??k??±ya Baran'in ??§ocukluk a??k??±n??±, Keje??yi sat??±n alarak ??°stanbul??a ka??§m??±??t??±r. E??k??±ya ne ??°stanbul??u ne de arkada????±n??±n adresini bilmemektedir. Tren'de, Tarlaba????±'n??±n arka sokaklar??±nda b??y??m????, pavyon, kumarhane, uyu??turucu muhabbetinin i??§inde ya??ayan Cumali adl??± gen??§ bir adamla tan??±????±r. Onla birlikte ??°stanbul'a gider ve kendisinin derdinin yan??±nda bir de Cumali'nin derdiyle u??ra??maya ba??lar. ??°stanbul ve bu karanl??±k sokaklar ad??±m ad??±m sevdi??i kad??±n Keje ye yakla??t??±r??±r E??k??±ya'y??±..
????±plak Vatanda?? (1985)
????±plak Vatanda?? (1985) ener en Filmleri
D??¶rt ??§ocuklu ve be??incisinede kar??±s??± hamile olan dar gelirli ??°brahim ,Limon sat??±c??±l??±????±, bula????±kc??±l??±k gibi ek i??ler yapmas??±na kar????±l??±k yinrde ailesini ge??§indiremez.Yorgunluk ve bunal??±m giderek ruhi dengesini bozar.Birg??n ??§??±r??±l??§??±plak kendini sokaklara atar.Olay gazetelere man??et olunca ??°brahim reklam ??irketlerinden ald??±????± tekliflerle y??±ld??±z olup ??§??±kar.Ama bu ??§arp??±k d??zen i??§inde ??°brahimin sonu ak??±l hastanesidir.
Av Mevsimi (2010)
Av Mevsimi (2010) ener en Filmleri
Cinayet masas??±ndaki tecr??besi nedeniyle Avc??± lakab??±n??±n hakk??±n??± veren Komiser Ferman ile ad??± deliye ??§??±km??±?? ??°dris baba-o??ul kadar birbirine yak??±n iki polistir. Aralar??±na antropoloji mezunu bir ??§??¶mez olan Hasan kat??±lm??±??t??±r. ????§?? ??¶ld??r??len gen??§ bir k??±z??±n katilini bulmakla g??¶revlendirilir. Soru??turma s??±ras??±nda uyu??turucu ticaretinden zengin bir i??adam??±na kadar farkl??± insanlarla kar????±la??acak bu ????§ polisin hayat??± art??±k eskisi gibi olmayacakt??±r.
Amerilkal??± (1993)
Amerilkal??± (1993) ener en Filmleri
Ba????±nda kovboy ??apkas??±, aya????±nda ??nl?? Dallas tipi ??§izmeleriyle, y??±llard??±r ayr??± kald??±????± ??lkesi T??rkiye'ye d??¶nen bir dolar milyarderinin ??¶yk??s??. Hapishaneye d????er. Bir yolunu bulup hapishaneden ka??§may??± ba??ar??±nca, r??yalar ??lkesi Amerika'ya gider. Yirmi y??±ll??±k s??rede servetinin hesab??±n??± bilemeyecek kadar zengin olup Amerika'da '??eref the Turk' ad??±yla da ??n yapan i??adam??±, ge??§mi??teki ihanetin intikam??±n??± almak i??§in T??rkiye'ye d??¶n???? yapm??±??t??±r. T??rkiye'ye ayak bast??±????±nda, karmakar??±????±k bir 'K????§??k Amerika' ile kar????±la????±r. Melek'i ararken, cinsellik ve ??iddetin i??§-i??§e ya??and??±????± ola??an??st?? bir maceran??±n ortas??±nda bulur kendini.
Çiçek Abbas (1982)
Çiçek Abbas (1982) ener en Filmleri, lyas Salman Filmleri
Bir minibüste muavinlik yapan Abbas, dürüst bir gençtir. Patronu Şakir ise çıkarcı biridir. Şakir'in evleneceğim diye oyaladığı kız, Abbas'a ilgi duyar. Ancak Şakir, sevgilisinin muavinle böyle bir ilişkiye girmesini hazmedemez.
Neşeli Günler (1978)
Neşeli Günler (1978) ener en Filmleri, Dier Yeilam Filmleri
Turşuculukla geçinen mutlu bir aile bir gün anne ve babanın arasında çıkan turşunun nasıl yapıldığı ile ilgili kavga sonucu ayrılırlar ve çocukları üçer üçer paylaşırlar.Uzun süre birbirleriyle görüşmezler ama yıllar sonra çocuklar büyür ve tesadüfen karşılaşır.Ve olaylar değişmeyen başlar.
Bak Yeşil Yeşil (1975)
Bak Yeşil Yeşil (1975) ener en Filmleri, Dier Yeilam Filmleri
Şarkıcı Ahmet, turnede çok güzel bir kız olan Hale ile tanışır ve ona aşık olur. Fakat ortada iki farklı Ahmet vardır ve bu durum inanılmaz karışıklıklara yol açacaktır.
Sultan (1978)
Sultan (1978) ener en Filmleri, lyas Salman Filmleri, Dier Yeilam Filmleri
Gecekondu mahallesinin dul ve güzel kadını Sultan mahalledeki bütün erkekler tarafından beğenilmektedir. Muhtarın çapkın oğlu da (Bulut Aras) Sultan'ı elde etmek ister ama aşık olur ..Sultan kendini çocuklarına adamıştır. Ancak muhtarın oğlunun ilgisi karşısında dayanamaz. Muhtarın oğlu babasına karşı çıkarak Sultan'a evlenme teklifi yapar.
Bu arada gecekonduların yıkım işlemi başlamıştır. Muhtarın yardımlarıyla gecekonduların yerine binalar yapılacaktır.. Mahallede ayaklanma başlar.Muhtarın oğlu da aralarına katılır.
Gölge Oyunu (1992)
Gölge Oyunu (1992) ener en Filmleri
Mahmut (Şevket Altuğ) ve Abidin (Şener Şen) bir pavyonda çalışmaktadırlar. Mahmut dürüst bir gençtir. Abidin ise tersine hırsız, yalancı ve çapkındır. Bu arada Sülo adlı bir komisyoncu pavyonda çalışması için patrona Kumru (Larissa Litichevskaya) isimli bir kız getirir. Gazinonun patronu, kızın sağır ve dilsiz olduğunu anlayınca onu kovar. Mahmut ona sahip çıkar ve Abidin’le birlikte yaşadıkları eve götürür. Patron Sülo’ya komisyon olarak verdiği parayı çıkartabilmek için Kumru’yu sigarayla çiçek sattırarak çalıştırmaya başlar. Mahmut, Kumru’nun yanında taşıdığı fotoğraftan Zeliha adındaki annesini aradığını anlar ve ona yardım eder. Sonunda Kumru’nun annesinin hapiste olduğunu öğrenirler. Abidin ile Mahmut, Kumru yüzünden kavga ederler ve arkadaşlıkları sona erer. Abidin yeni bir ortakla başka bir pavyonda çalışmaya başlar ama mutsuzdur ve içindeki bunalım onu intihara kadar sürükler. Mahmut, Abidin’in hayatını kurtarır. Ortaklığa yeniden başlarlar. Bu arada Kumru’nun annesini ziyaret ederler. Annesi de aynı kızı gibi sağır ve dilsizdir. Mahmut Kumru’yu sever ve ilk kez bir genç kızla birlikte olur. Ertesi gün uyandığında Kumru’yu bulamaz ve Abidin’le birlikte her yerde ararlar. Pavyona döndüklerinde hiç kimsenin Kumru’nun varlığından haberleri bile olmadığı yanıtını alırlar. Akıllarına birlikte çektirdikleri bir fotoğraf gelir. Fotoğrafa baktıklarında Abidin ve Mahmut dışında hiç kimsenin olmadığını görürler. Olanların ya da olmayanların bir düş mü yoksa gerçek mi olduğuna anlam veremezler. Ama dışarıda yaşam sürmektedir..
Adile Teyze (1982)
Adile Teyze (1982) ener en Filmleri, Dier Yeilam Filmleri
Çocukları çok seven yaşlı bir kadının, bir bebek uğruna yaptığı fedakârlığın öyküsü.
Erkek Güzeli Sefil Bilo (1979)
Erkek Güzeli Sefil Bilo (1979) ener en Filmleri, lyas Salman Filmleri
Yanlışlıkla hapse giren Bilo'nun, kan davalı bir ailenin kızı olan Cano ile güldürülü aşk ve eşkiyalık öyküsü.
Muhsin Bey (1987)
Muhsin Bey (1987) ener en Filmleri
Prensiplerine bağlı eski bir müzik yapımcısı olan Muhsin Bey ve şöhret olmak isteyen Ali Nazik ismindeki saf delikanlının basit macerası olarak başlayıp Muhsin Bey in yaşam ve onur mücadelesine dönüşen olayları konu almaktadır.Aldığı ödüller-St. Sebastian film festivali1988 st. sebastian ödülü-Antalya Altın Portakal Film Festivali En iyi film En iyi senaryo En iyi erkek oyuncu En iyi yardımcı erkek oyuncu-İstanbul Film FestivaliÖzel jüri ödülü.
Bizim Aile (1975)
Bizim Aile (1975) ener en Filmleri, Dier Yeilam Filmleri, Tark Akan Filmleri
Yaşar Usta bir fabrikada işçi olarak çalışmakta ve çocuklarına bakmaktadır. Melek Hanım da Yaşar Usta gibi dul ve 3 çocuk annesidir. Görücü usulüyle anlaşır ve evlenmeye karar verirler. Ancak bu durumu çocuklarına anlatmak hiç de kolay olmayacaktır. Sonunda 2 aile birleşir ve aynı evde yaşamaya başlar.Melek Hanım'ın büyük oğlu Ferit, okuldan arkadaşı olan Alev'i sevmektedir. Ancak Alev, zengin bir fabrikatör olan Saim Bey'in kızıdır. Her ne kadar Alev babasını pek sevmese de, onun sıkı denetimi altında yaşamaktadır. Saim Bey, kızının Ferit'ten ayrılması için aileyi zor durumda bırakır..
Banker Bilo (1980)
Banker Bilo (1980) ener en Filmleri, lyas Salman Filmleri
Zeytin toplayıcısı Bilo ve arkadaşları Almanya'ya gitmek için Maho ile anlaşmışlardır. Maho bir kamyonun arkasında onları götürecektir. Ancak Maho usta bir dolandırıcıdır. Köylüleri Almanya yerine diye İstanbul'a götürür. Bilo ve arkadaşları İstanbul'da olduklarını öğrendiklerinde büyük bir şok geçirirler. Bu arada Maho zengin bir aile kızı olan Necla ile evlenmiş ve işlerin başına geçmiştir. Bilo Maho'yu bulmaya kararlıdır. Kader onları birçok kez karşı karşıya getirecektir.
Gülen Gözler (1977)
Gülen Gözler (1977) ener en Filmleri, Dier Yeilam Filmleri
Nezaket Hanim ve kocası,hep erkek çocuk olacak umuduyla 4 çocuk yaparlar. Ama hepsi de kiz olur. İsmet, Fikret, Nedret ve Hikmet kardeşler genc kızlık dönemlerindedir ve evlilik hayalleri kurmaktadırlar. İsmet'le Nedret, erkek arkadaşlarını babalarına zengin biriymiş gibi tanıtır. Ancak, onların maddi durumları pek de parlak degildir. Kızlarının mürüvvetini görmek isteyen Nezaket Hanım, evi ipotekleyerek kızlarının düğünü için borç alır. Bu arada Fikret'le, Vecihi arasında da büyük bir aşk yaşanmaktadır. Aile, parayı ödeyebilmek için sabun üretmeye çalışırlar. Ancak işler istedikleri gibi gitmez. Kısacası, beş kızı olan bir marangoz ustasının güldürüsünü neşeyle izleyeceksiniz
Zengin Mutfağı (1988)
Zengin Mutfağı (1988) ener en Filmleri
Gençlik yıllarındaki pehlivanlığı ile övünen Lütfü Usta (Şener Şen), zengin işadamı Kerim Bey’in evinde aşçıdır. Bir sabah kalktığında evde kimsenin olmadığını farkeder. Yanında çalışan kızın (Nilüfer Açıkalın), o gün nişanı vardır. Ama sözlüsü Selim de ortalıkta görünmez. O sırada gelen şoför Seyfi’nin ağabeyinden, işçilerin grev ve yürüyüş yaptığını, patronun - ne olur ne olmaz- diye Avrupa’ya gittiğini öğrenir. Selim’le genç kız nişanlanır. Ortam sakinleşir, Kerim Bey döner. Lütfü Usta, gelirken getirdiği eğitimli kurt köpeğine özel yemek pişirdiği için sinirlenir. İşsiz nişanlı Selim, evlenebilmek için ihtiyacı olan parayı bulma amacıyla kargaşa çıkaranları ihbar eder. Bunlardan biri Selim’i tanır. Öldürülmekten korkan Selim, Lütfü Usta’ya sığınır. Lütfü Usta’nın konuştuğu Kerim Bey, bu “muhbir vatandaş” genci özel bir kampa yollar. Selim döndüğünde değişmiş, havalı ve agresif biri olup çıkmıştır. Saldırgan ve huysuz kurt köpeğini ise Lürfü Usta zehirler. Bunu ancak anarşistlerin (?) yapacağını düşünen Selim araştırma yapar, nişanlısından şüphelenir. Kerim Bey iki köpek daha getirir. Genç kız ise Seyfi’den şüphelenildiğini sanır, ancak kendisi olduğunu anlar ve Selim’den ayrılır. Ahmet ve Seyfi gösteri yürüyüşlerine katılır. Lütfü Usta birgün gazetede Selim’le eski nişanlısının kavga ederken resmini görür. Eski pehlivanlığı depreşir. Bir kız kadar yürekli olmadığını düşünür. Köşkten ayrılsın mı, yoksa kalsın mı? Bu ikilemde öylece kalakalır..
Selamsız Bandosu (1987)
Selamsız Bandosu (1987) ener en Filmleri
Cumhurbaşkanı’nın trenle yurt gezisine çıkacağını öğrenen Selâmsız ilçesinin Belediye Başkanı Kasabanın dertlerini anlatmak için Cumhurbaşkanı’na bir karşılama töreni düzenleyeceklerdir. Bu karşılama için bando takımı kurulur. Cumhurbaşkanı’nı bandoyla karşılarlar. Ancak tren durmaz. Cumhurbaşkanı yalnızca halkı selâmlar. Belediye Başkanı ve halk büyük bir düş kırıklığına uğrar.
Şekerpare (1983)
Şekerpare (1983) ener en Filmleri, lyas Salman Filmleri
Karakol amiri Ziver Bey ile çalışan ve ona çok saygı duyan Cumali genelevde çalışan Şekerpare'ye aşık olur. Ancak Şekerpare'ye Ziver Bey'de ilgi duymaktadır. Şekerpare'nin de Cumali'den hoşlandığını anlayan Ziver genelev üzerindeki kontrolü arttırmaya çalışır. Hatta işleri evi kapatmaya kadar götürür. Ancak içlerine Cumali'yi de alan Letafet Hanım ve kızları Ziver'e hiç ummadığı bir oyun oynayacaktır.
Bütün K.Sunal Filmleri | Tümünü Gör


Hanzo (1975)

Hanzo (1975)

Kemal Sunal bu filmle bize çocukluğumuzda armut yerine aymuttt demeyi öğretmişti. Halen daha deriz belki de. Hele bedenimizi tanımaya


Kapıcılar Kralı (1976)

Kapıcılar Kralı (1976)

Saf görünüşlü ancak cin gibi kurnaz ve işini bilir bir kapıcının apartman sakinleriyle olan renkli ilişkilerini anlatan komedi. Seyid


Tokatçı (1983)

Tokatçı (1983)

Saf köylü Osman, yanında ırgat olarak çalıştığı Hasan Ağa nın kızı Emine ye deliler gibi aşıktır...Bunu ağaya açıklayınca ağa


Sosyete Şaban (1985)

Sosyete Şaban (1985)

Köylü Şaban Ağa (Kemal Sunal) beşik kertmesi genç, güzel ve eğitimli Peri'ye (Perihan Savaş) kendisini beğendirtemez fakat peri'nin babası


Şendul Şaban (1985)

Şendul Şaban (1985)

Çalıştığı fabrikadan maaşına zam isterken işten kovulan Şaban'la, sekreterlik yapan karısının güldürüsü.


Tatlı Dillim (1972)

Tatlı Dillim (1972)

Ferit İstanbullu zengin bir ailenin çocuğudur.Tıp okumasına rağmen en büyük hobisi basketbol oynamaktır. Maçlar öncesi dinlemek ve kamp


Mavi Boncuk (1974)

Mavi Boncuk (1974)

Dört arkadaş Emel Sayın'ın çalıştığı bir gazinoya giderler. Ancak burada kötü muamele görünce, gazinonun sahibinden intikam almak için


Salak Milyoner (1974)

Salak Milyoner (1974)

Define bulma hayaliyle İstanbul'a göç eden köylülerin büyük kentteki öyküsü.


Salako (1974)

Salako (1974)

Köyde ağanın yanında çalışan saf oğlan Salako, ağanın kızı Emine'ye aşıktır. Emine'nin gönlü ise yıllar önce kendisine bir mendil


Köyden İndim Şehire (1974)

Köyden İndim Şehire (1974)

Saffet, Himmet, Hayret ve Gayret isimli bu dört kardeş zengin olmak istemektedir. Umutları bir zamanlar gömülmüş olan defineyi bulmak ve


Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975)

Hababam Sınıfı Sınıfta Kaldı (1975)

Sahte diplomalarla Mahmut Hoca'yı kandıran "Hababam Sınıfı" yine sınıfta kalmıştır. Yaşları baya ilerleyen öğrencilerin arasındaki 25


Şaşkın Damat (1975)

Şaşkın Damat (1975)

Apti adlı saf bir bahçivan zengin bir adamın evinde çalışmaktadır. Ev sahibinin yeğeni Serpil ise amcasının parası için onu ziyaret


Hababam Sınıfı Uyanıyor (1976)

Hababam Sınıfı Uyanıyor (1976)

Babasının vefatından sonra okula yeni gelen Ahmet isimli öğrenci Mahmut hocadan okumak için yardım ister. Hababam sınıfına verilen Ahmet


Sahte Kabadayı (1976)

Sahte Kabadayı (1976)

Kemal Sunal'ın kabadayılığı sahte olabilir ama gönüllerimizdeki yeri her zaman aynı. Film ise süper fazla konuşmaya gerek yok.


Meraklı Köfteci (1976)

Meraklı Köfteci (1976)

Seyyar köftecilik yapan iyi niyetli ama çok meraklı Şaban bir gün zor durumdaki bir kıza yardım etmek isterken kendisini onunla evlenmiş


Süt Kardeşler (1976)

Süt Kardeşler (1976)

Melek Hanım Ramazan'ı sütoğlu sanıp konağına alır. Aslında sütoğlu Şaban'dır. Abisi Hüsamettin'den çekinip, Ramazan'ı damadı Bayram


Tosun Paşa (1976)

Tosun Paşa (1976)

Seferoğulları ve tellioğulları aileleri Yeşil Vadi için sürekli didişmektedirler. Tellioğulları, Yeşil Vadi'yi ve Daver Bey'in kızını


İbo İle Güllüşah (1977)

İbo İle Güllüşah (1977)

Küçük Güllüşah'ın (Gülşah Soydan) annesi ölmüştür ve kendisine bakan sert yapılı mürebbiyelerden de sıkılmıştır. Bu sırada


Çöpçüler Kralı (1977)

Çöpçüler Kralı (1977)

Zabıta memuru ,görevinin verdiği yetkileri zorlayarak esnafın ve çöpçünün üzerinde büyük bir baskı kurar.Aynı mahallede oturan Hacer


Hababam Sınıfı Tatilde (1977)

Hababam Sınıfı Tatilde (1977)

Okul müdürü, daha fazla para kazanabileceğini düşünerek, Çamlıca Lisesi'ne yeni gelen kız öğrencileri kabul eder. Bu 4 kız, Hababam


Sakar Şakir (1977)

Sakar Şakir (1977)

Sakarlığıyla çevresindekileri bıktıran Şakir'e İstanbul'da ölen amcasından büyük bir miras kalır. Fakat mirası paylaşmak istemeyen bir


Şaban oğlu Şaban (1977)

Şaban oğlu Şaban (1977)

Canciğer arkadaşlar Şaban ile Ramazan'ın komik oyküsü. Vatani görevini tamamlayan Şaban, tezkereyi alınca, eski komutanının yanında işe


Şark Bülbülü (1977)

Şark Bülbülü (1977)

Başlık Parası için İstanbul'a gelen ve rastlantılar sonucu Şaban Ballıses adıyla ünlü bir türkücü olan Şaban (Kemal Sunal)'ın komik


İnek Şaban (1978)

İnek Şaban (1978)

Birbirine benzeyen ünlü bir kaleci le karpuzcunun komik hikayesini anlatıyor.ünlü kalecei Bülent Amerika ya kaçar ve benzeri olan Şaban ı


İyi Aile Çocuğu (1978)

İyi Aile Çocuğu (1978)

Tek yumurta ikizi olan kardeşler birbirlerini görmeden yıllarca ayrı dünyalar da yaşamlarını sürdürürler, ikiside birbirlerin den farklı


Kibar Feyzo (1978)

Kibar Feyzo (1978)

Sevdiği kız olan Gülo ile evlenmek isteyen Feyzo başlık parasını toplamak için İstanbul'a gider. Şehirde gördüklerinden sonra aslında


Yüz Numaralı Adam (1978)

Yüz Numaralı Adam (1978)

Şaban saflığı yüzünden girdiği hiçbir işi başaramamakta ve çok kısa sürede kovulmaktadır. Ailesi ise onu çalışıp para kazanması


Bekçiler Kralı (1979)

Bekçiler Kralı (1979)

Görev yaptığı mahalledeki vatandaşlarını sömürenlere karşı başkaldıran bekçi Şaban'ın öyküsü. Zeytinburnu'ndaki bir mahalleye


Dokunmayın Şabanıma (1979)

Dokunmayın Şabanıma (1979)

Şaban kadınlar konusunda başarısız bir minübüs şöförü, Ökkeş ise tam bir hovardadır. İki eski asker arkadaşı olan Ökkeş ve


Umudumuz Şaban (1979)

Umudumuz Şaban (1979)

Köyden kente gelen Şaban'ın yaşadığı yerde, köyünde olduğu gibi bir arsa ağası türemiştir. Halk ile arsa ağası arasında büyük bir


Korkusuz Korkak (1979)

Korkusuz Korkak (1979)

Fakir bir adam olan Mülayim, hastanede öleceği haberini öğrenir.6 ay sonra öleceğim diye her istediğini yapan Mülayim aslında ölmeyecek


Devlet Kuşu (1980)

Devlet Kuşu (1980)

Mustafa (Kemal Sunal), yoksul bir halk çocuğudur. Gecekondu mahallesinde apartman dairesi yaptırmaya gelen milyoner bir iş adamının şımarık


Gerzek Şaban (1980)

Gerzek Şaban (1980)

Birbirine benzeyen ünlü bir gangsterle, filmlerde figüran oynayan bir garibanın öyküsü.


Gol Kralı (1980)

Gol Kralı (1980)

Saf bir genç futbola düşkün bir genç kıza olan hayranlığı nedeniyle futbol oynamaya başlar ancak kızın tek amacı onu kullanmaktır.


Zübük (1980)

Zübük (1980)

İbrahim Zübükzade (Kemal Sunal) mesleğinden ihraç edilmiş bir siyasetçidir. Sözünde durmayan, ahlaksız bir adamdır. Gazeteci Yaşar (Metin


2013 Kemal Sunal Filmleri Tüm Haklarý Saklýdýr.